IFS Food

IFS Food Standard és la norma de seguretat alimentària publicada per la unió alemanya de cadenes de supermercats, HDE(Hendelsverband Deutschland). Ha estat adoptada per la seva equivalent francesa, la FCD (Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution) i per la seva equivalent italiana  (Federdistribuzione).

Entre aquests distribuïdors, que exigeixen la IFS Food, es troba Aldi, Lidl, Carrefour, Auchan i Metro. A més, també existeixen IFS Logistica i IFS Broker per cobrir les àrees d’emmagatzemament, transport i activitats de comercialització dintre de la cadena alimentària.

En què es diferencien BRC i IFS?

Ambdues es dirigeixen als proveïdors de les principals distribuïdores alimentàries. El seu objectiu és el mateix, però utilitzant diferents mitjans per aconseguir-lo. La base de cada auditoria és molt semblant, tot i que els criteris que segueixen i els seus nivells són diferents. Per a IFS existeix un sistema de classificació i puntuació que no té BRC Food. Aquestes similituds permeten que una tercera part realitzi auditories combinades.

No obstant, els informes corresponents són tan diferents que no s’estalvia temps per elaborar els informes d’ambdues normes. Entre un 15% i un 20% de les diferències entre les dues es deu a qüestions culturals. Per exemple, BRC permet certificar un proveïdor amb una disconformitat important, sempre i quan aquest proveïdor aporti proves objectives que l’ha reparada en el termini de 28 dies. En canvi, IFS en cap cas permet la certificació si existeix algun tipus de disconformitat.

Introducció a IFS Food v6

 • Compliment obligatori a partir de l’1 de juliol de 2012, publicada en espanyol a partir de gener de 2012.
 • Nova website, des de gener de 2012.
 • La norma estarà disponible en la web d’IFS de manera gratuïta.
 • Es permetrà auditar emplaçaments múltiples, en tot el període de vigència del certificat: cada centre tindrà el seu propi informe i certificat.
 • Nova calculadora oficial per al càlcul de temps d’auditoria: s’eviten criteris d’interpretació entre entitats de certificació.
imagen Normas IFS Food

Preguntar a un tècnic. T. 661761905.

imagen Normas IFS Food Puntuación y requisitos

Puntuació i requisits d’IFS Food

Canvi en la puntuació del nivell D, com a element per a la millora global de l’empresa.

 

RESULTAT CONCEPTE PUNTS
A Compliment total 20
B Compliment majoritari 10
C Una petita part del requisit és acomplert 5
D Requisit no acomplert -20
imagen NC Mayores y K.O.

NC Majors i K.O.

 • Es mantenen les 10 clàusules d’IFS v5 que són requisits K.O.
 • En cas de puntuació D en una clàusula K.O. o aixecament d’una NC Major, el certificat vigent s’haurà de bloquejar en un termini de 2 dies laborables.
 • Companyies multisite: NCs K.O. o Major en la Central suposarà el bloqueig dels certificats vinculats al multisite.
imagen Ciclo de certificación

Cicle de certificació

 • Es mantindran les dates de validesa del certificat de forma fixa.
 • S’atorga major flexibilitat en les dates tant per a les empreses o0bjecte de certificació com per a les entitats de certificació.
 • La data d’auditoria de seguiment es podrà realitzar:
  • El més aviat, 8 setmanes abans de la data de caducitat del certificat.
  • Com a màxim, 2 setmanes posteriors a la data de caducitat del certificat. La nova data de validesa del certificat es manté amb independència de la data d’auditoria realitzada en aquell rang de 10 setmanes.

Novetats en els requisits de certificació IFS Food v6

S’han inclòs nous requisits relatius a la qualitat dels productes. A més se centralitzaran més en l’eficàcia dels processos que en el sistema documental. El capítol 6 “Food defense” és ara obligatori per a totes les empreses i segueix basant-se en la doctrina IFS 2008. Requisits addicionals lligats a la qualitat del producte (a part de les especificacions de client). Principals canvis en els resultats per capítols.

Capítol 1. Responsabilitat de la direcció: nous requisits enllaçats amb la comunicació interactiva.

 • Les empreses han d’informar els seus clients sobre canvis relatius a les especificacions de producte que puguin afectar la legalitat o seguretat dels productes de manera immediata.
 • Igualment, han d’informar els seus clients d’NC detectades per l’Autoritat competent.

Capítol 2. Sistema de gestió de la qualitat. S’amplien els requisits de qualitat i seguretat alimentària d’IFS Food i s’equiparen amb els de GFSI i ISO 22000 (Nous requisits sobre Punts de Control).

 • Sistema HACCP: haurà de ser revisat cada vegada que hi hagi alguna modificació que pugui afectar la seguretat del producte (matèries primeres, fórmules, canvis en processos/equips, nous productes, etc.).
 • L’Equip HACCP haurà de tenir un líder qualificat.
 • L’anàlisi de perills haurà d’incloure alergens.
 • La vigilància dels PCCs haurà de ser realitzada per una persona qualificada.
 • El control dels PCCs haurà de ser monotoritzat i registrat.
 • Els PCs hauran de disposar d’accions correctives per aquells casos en què es trobin fora de control.

Capítol 3. Gestió de recursos. S’actualitza els requisits relatius a les malalties infeccioses i a la gestió del menjar portat on site.

Capítol 4. Processos de producció. Nous requisits relatius a productes manufacturats, requisits en el cas de subcontractats i requisits de qualitat.

 • Desenvolupament de producte:
  • Procés implementat per assegurar el compliment de les regles d’etiquetatge  del país de destinació on es comercialitzarà el producte.
 • Tests nutricionals continuats per assegurar la veracitat de la informació nutricional  en l’etiquetatge.
 • Compres: en cas de pre-proveidors de productes semiacabats o finalitzats que es comercialitzaran com a marca privada:
  • hauran de certificar-se davant d’IFS Food v6
  • el certificat de l’empresa haurà de detallar els productes comprats.

Capítol 5. Mesures, anàlisis i millores.

 • Les auditories internes i totes aquelles activitats crítiques per a la seguretat i les especificacions de producte hauran de ser revisades almenys 1 vegada a l’any.
 • Nous requisits per al procés de validació: criteris definits per al procés dissenyat, utilitzant per a la seva supervisió la recol·lecció de dades rellevants.
 • Balanç de masses: desenvolupament del procediment que les reguli, incloent la sistemàtica de revisió a realitzar.
 • Gestió de crisi: s’ha d’identificar una persona vinculada a l’equip de crisi de l’empresa que estigui disponible 24/7.

Capítol 6. Food Defence.

 • Epígraf mandatari, amb requisits similars a la doctrina IFS 2008.
 • IFS redactarà guies basades en l’anàlisi del risc i en la reglamentació dels països de destinació dels seus productes.
 • L’auditor haurà de recollir detalladament informació de requisits clau en aquest epígraf (inclús en resultats de qualificació nivell A).

Procés de certificació IFS v6

Resum procés de certificació:

 • 2 setmanes per redactar l’informe.
 • 2 setmanes perquè l’empresa presenti un pla d’acció vàlid.
 • 2 setmanes per verificar el pla d’acció i emetre el certificat de conformitat.

Abast de certificació:

 • Es necessari especificar tots els processos duts a terme en l’empresa: classificació, empaquetatge, rentat, calibrat, etc. i tots els productes.
 • No es poden excloure línies o varietats de producte.
 • No es poden identificar productes sota DOPs & IGPs.

Resultat:

 • Nivell base: > 75% y < 95%
 • Nivell alt: > 95%

Certifica’t amb la IFS Food i compleix amb les expectatives dels teus clients

Formulari de contacte

No dubti a consultar-nos els seus dubtes, ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible